Kafar Birem

كفر برعم כפר ברעם

כפר בירעם אדם אדמה ושורשים ברי-קיימה
ועד עקורי כפר בירעם


כנסיית "אל- סיידה"

הכנסייה ממוקמת במרכז הכפר בגובה של 752 מ' מעל פני הים, היא נקראת על שם מריה הקדושה אמו של ישוע "אל-סיידה". המבנה הנוכחי הוקם על חורבותיו של מבנה כנסייה קדום יותר שנהרס כנראה ברעש האדמה ב 1/1/1837.

ב 1926 עבר המבנה שיפוץ נרחב במבנה, התקרה הוחלפה לתקרת ביטון, הוקמה כיפה מעל התקרה, גם נבנתה קשת גדולה מעל הכניסה המערבית של הכנסייה המיועדת בעיקר לנשיאת הפעמון .

בזמן הריסת הכפר ב 16-17/9/1953 ותוך כדי ההפצצות נפגע הקיר המזרחי החיצוני של הכנסייה, הוא תוקן מאוחר יותר ע"י רשויות המדינה, ע"י הקמת קיר ביטון חיצוני תומך.

בכנסייה טמונים גופותיהם של הכמרים אשר שירתו את הכנסייה וקהילת כפר בירעם, והם:

האב הנזיר אליאס אברהים סוסאן שנטמן ב 1956. האב יוסף אסטפאן סוסאן שנטמן ב 1987. בעבר הרחוק יותר נטמנו גם כמרים ששירתו את הכנסייה בבירעם והם: האב אנדראוס אבו פארס, האב אליאס יוסף רישא, האב מנסור עאסי, האב מוסא אליאס סוסאן, האב יוסף דאוד רישא. יש להזכיר כי האב המנוח יוסף אליאס (אבו פריד) מבני בירעם, ששירת את הכנסייה לפני העקירה, אולם הוא נפטר ונטמן בלבנון.
מאז 1972 העקורים מתחזקים ומטפלים במבנה של הכנסייה. ובשנת 1998 חוברה לזרם החשמל הארצי. את הפעמון הנוכחי תרמו ב 1975 בני כפר בירעם שעברו ונשארו בלבנון, מאחר והפעמון המקורי נגנב בתחילת שנות החמישים, עד היום טרם נמצא.